17 Tinh Hoa NIKAYA - Cửa Vào Bất Tử 10 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -2022  
18 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp 29-5-2022 - Chánh Niệm Là Gì ? Hay Quên Làm Sao Nhớ ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hoằng Pháp -29-05-2022  
19 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp 29-5-2022 - Thiền Tập - Nhận Diện Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hoằng Pháp -29-05-2022  
20 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp 29-5-2022 - Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hoằng Pháp -29-05-2022  
21 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 2 - Đại Tiệc Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn -10-06-2022  
22 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp - Quả Báo Của Nghiệp Ác 1 - Kinh Hiền Ngu - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 08/06/2022  
23 Pháp Đàm NIKAYA - Trang Nghiêm - Tôn Trọng - Cung Kính - Biết Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 2022  
24 Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ân Đức Sanh Thành 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Tại Linh Quy Pháp Ấn