17 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Khuyên Ba Tu Tập ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 07-08-2021  
18 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Tâm Ơi Đừng Mê Nữa 4! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 28-08-2021  
19 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Tâm Ơi Đừng Mê Nữa 3! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2021  
20 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Tâm Ơi Đừng Mê Nữa 2! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2021  
21 Tinh Hoa NIKAYA -Thiền Quán Tâm Ơi - Đừng Mê Nữa 1! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 04-08-2021  
22 Tinh Hoa NIKAYA - Trình Pháp và Thiền Quán Giận Làm Chi 2 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2021  
23 Tinh Hoa NIKAYA - Trình Pháp và Thiền Quán Giận Làm Chi 1? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-08-2021  
24 TÂM ĐẮC TU HỌC NIKAYA ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 01-08-2021