17 Kinh NIKAYA ( Tăng Chi Bộ 1 ) - Phẩm Hội Chúng - Sách Tấn Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
18 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chấp Thủ & Cái Bị Chấp Thủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
19 Pháp Đàm Nếp Nhà NIKAYA - Sáu Pháp Hoà Kính ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023  
20 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Dạy Chọn Thầy Lựa Chỗ Tu & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023  
21 Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA - 10 Giới Sa Di & Lợi Ích Của Việc Giữ Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023  
22 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Trí Giải Cứu Thế Giới & Trình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023  
23 NIKAYA Khất Thực - Thanh Quy Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-09-2023  
24 Pháp Đàm NIKAYA - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023