17 Pháp Đàm NIKAYA - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 5 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
18 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 4 (Đại Ca Chiên Diên Nhứt Dạ Hiền Giả -Trung Bộ 133) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
19 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
20 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 3 ( Nhứt Dạ Hiền Giả - Trung Bộ 131 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
21 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
22 NIKAYA Thiền Quán - Cách Dừng Mọi Suy Nghĩ ! Tâm Tĩnh Lặng ! ( Kinh Thích Hợp - Tương Ưng V ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
23 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phá Chấp Thọ Tưởng Hành Thức - Không Gì Là Ta - Không Gì Là Của Ta TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
24 Pháp Đàm NIKAYA - Kinh Trăng Rằm ( Tương Ưng Bộ III ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024