17 Pháp Đàm NIKAYA - Người Xuất Gia Báo Hiếu Như Thế Nào ? Mồi Nhử Của Ác Ma ? THỨC Là Gì ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
18 Tinh Hoa NIKAYA - Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai - Phật Đạo Vô Thượng & Xuyên Không Diện Thánh. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
19 Thiền Biết Ơn Cha Mẹ & Biết Ơn Chánh Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-01-2024  
20 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
21 Pháp Đàm NIKAYA - Mục Đích Của Đời Người Là Gì ? Hạnh Phúc Của Người Tu TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
22 Lợi Ích Tu Học NIKAYA 4 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-12-2023  
23 NIKAYA Thiền Quán - Nguy Hại & Sự Xuất Ly Dục TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
24 Pháp Đàm NIKAYA - Thánh Trí Sanh Diệt Ngũ Uẩn & Mừng Ngày Tiếp Nối Thầy TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023