17 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp - Đọc Thơ NIKAYA 9 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-05-2022  
18 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 8 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-04-2022  
19 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 7 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-04-2022  
20 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-04-2022  
21 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 5 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-04-2022  
22 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-04-2022  
23 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2022  
24 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2022