17 Tinh Hoa NIKAYA - Xả Bỏ Vật Chất - Tình Cảm & Tâm Thức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-05-2023  
18 Trình Pháp NIKAYA - Suy Nghiệm - Thực Nghiệm - Trải Nghiệm & Chứng Nghiệm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-05-2023  
19 Tinh Hoa NIKAYA - Phá Chấp Thọ Thủ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-05-2023  
20 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 28- Ai Là Người Thân Thật Sự Của Mình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-05-2023  
21 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 22 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Hòa Khánh 08-05-2023  
22 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 21 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Hòa Khánh 08-05-2023  
23 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Tu Có Chuyển Đổi Nghiệp Quả Không ? Nắm Muối & Dòng Sông ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Bửu Liên 07-05-2023  
24 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Phép Mầu Huyễn Thuật Của Phật ? Thế Nào Là Tin Đúng ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 07-05-2023