Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 4-8-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 6-8-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu B

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 6-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 2

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 9-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - 5 Nơi Cư Trú An Ổn

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-7-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 14 - Nghiệp Quả Không Mất

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 9-6-2020