1977 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 3 ( Nhứt Dạ Hiền Giả - Trung Bộ 131 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1978 NIKAYA Giảng Giải -Kinh Trăng Rằm 2- Thế Nào Là Không Có Thân Kiến? Định Lý Giải Thoát TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1979 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phá Chấp Thọ Tưởng Hành Thức - Không Gì Là Ta - Không Gì Là Của Ta TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1980 NIKAYA Thiền Quán - Căn - Trần - Thức Là Khổ Đau 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1981 Tinh Hoa NIKAYA - Khôn Dại ! Dại Khôn 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1982 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Nhất Hướng Nhàm Chán TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1983 Pháp Đàm NIKAYA - Thiền Tâm Hiền - Tứ Vô Lượng Tâm & 37 Phẩm Trợ Đạo TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
1984 Pháp Đàm NIKAYA - Kinh Trăng Rằm ( Tương Ưng Bộ III ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024