1945 NIKAYA Thiền Quán - Muôn Đời Hẹn Ước & Đột Phá-Thấy Khổ Sẽ Đi Đến Hết Khổ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1946 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hiểm & Xuất Ly Khỏi Sắc - Mùa Xuân Bất Tử TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1947 NIKAYA Thiền Quán -Về Núi YênTu Quá Thông Minh!Thế Nào Là Bậc Chân Nhân Ba Cảm Thọ Trị Tham Sân Si TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1948 NIKAYA Thiền Quán- Buông Bỏ Đi - Viễn Ly Phàm Tục & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1949 Nghi Thức NIKAYA - Giải Thoát Trí & Mượn Nghiệp Hiền Nghiệp Thiện TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2024  
1950 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng - Chăm Sóc Bệnh Nhân & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-02-2024  
1951 Tinh Hoa NIKAYA - Khôn Dại ! Dại Khôn ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
1952 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Mã Nhân Sinh - Xuất Ly Đạo Lộ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024