1841 NIKAYA Giảng Giải- Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 1-Trung Bộ III Bài 118-Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời 2 ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Trung Cấp Phật Giáo TPHCM 11-04-2023  
1842 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 9 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
1843 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 10 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
1844 NIKAYA Giảng Giải - Thiện & Bất Thiện 2 - Tứ Nhiếp Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 02-04-2023  
1845 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA 01-04-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2023  
1846 NIKAYA Giảng Giải - Giá Trị Lợi Ích Tu Bát Quan Trai Số liệu phân tích Chỉnh sửa video ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-04-2023  
1847 Kinh NIKAYA KANDARAKA Giảng Giải 1 - Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-04-2023  
1848 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA & Sách Tấn Tu Học 24-02-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-02-2023