1745 NIKAYA Thiền Biết Ơn TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2023  
1746 NIKAYA Thiền Quán - Sự Tầm Cầu Của Bậc Thánh & Chia Sẻ Cảm Xúc TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-10-2023  
1747 NIKAYA Thiền Quán - Không Có Ai Ở Đây Cả ! Thánh Trí Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1748 Pháp Đàm NIKAYA - Tri Ân Tam Bảo - Thầy Tổ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-11-2023  
1749 Pháp Đàm NIKAYA - Công Năng Cảm Giác Toàn Thân - Tại Sao Phải Nghe Pháp ? Cách Quán Diệt Ngã TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-10-2023  
1750 NIKAYA Thiền Biết Ơn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
1751 NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Đau Khổ - Lợi Ích Gần Gũi Người Lành ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023  
1752 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 35 - Quán Xét Thân Thể & Cảm Giác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023