Trình Pháp NIKAYA - Tình Nghĩa Vợ Chồng Cao Đẹp 2

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 21/3/2023

PHÁP ĐÀM VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15/3/2023