1721 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 37 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-10-2023  
1722 Pháp Đàm NIKAYA - Công Năng Cảm Giác Toàn Thân - Tại Sao Phải Nghe Pháp ? Cách Quán Diệt Ngã TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-10-2023  
1723 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Hành Pháp & Tùy Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-11-2023  
1724 NIKAYA Thiền Quán - Những Giây Phút Cuối Cùng Của Thế Tôn - Kinh Đại Bát Niết Bàn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-10-2023  
1725 NIKAYA Thiền Quán - Tình Thương Rộng Lớn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-11-2023  
1726 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tỳ Theo Thời Đức Phật 1 - Tự Tử Thành Thánh Tăng ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-11-2023  
1727 NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 2 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-11-2023  
1728 Pháp Đàm NIKAYA - Oai Nghi Người Tu 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-11-2023