1721 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-02-2024  
1722 Pháp Đàm NIKAYA- Mới Xuất Gia Cần An Trú Trong Năm Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-02-2024  
1723 NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Tập Để Ly Dục - Kinh TAPUSSA - Tăng Chi Bộ 4 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1724 Pháp Đàm NIKAYA - Đánh Tâm Mê TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1725 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hiểm & Xuất Ly Khỏi Sắc - Mùa Xuân Bất Tử TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1726 NIKAYA Thiền Quán - Chà Đạp Phiền Não Trở Về Cội Giác & Cách Nhiếp Phục Dục Ái TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1727 NIKAYA Thiền Quán - Ái Dục Là Đau Khổ Sợ Hãi 2 - ( Kinh Sợ Hãi, Tăng Chi III ) * TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1728 NIKAYA Thiền Quán - Bọt Nước 2 & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024