Thiền Biết Ơn NIKAYA 2 - 3-8-2023

Khoá Tu XGGD lần 5 (9) Linh Quy Pháp Ấn 3-8-2023

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Về Khát Ái 2

Linh Quy Pháp Ấn 10 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Sợ Hãi Tham Dục

Linh Quy Pháp Ấn 12-10-2023