Thiền Biết Ơn NIKAYA 2 - 3-8-2023

Khoá Tu XGGD lần 5 (9) Linh Quy Pháp Ấn 3-8-2023

Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Tam Bảo & Tọa Thiền

Linh Quy Pháp Ấn 10 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Kinh NIKAYA KANDARAKA Giảng Giải 1 - Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời !

Linh Quy Pháp Ấn ngày 6-4-2023 Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Trình Pháp NIKAYA-Dễ Thay Nhìn Lỗi Người-Lỗi Mình Thấy Mới Khó ! Ung Nhọt Ung Hạch Ung Bướu Ung Thư?

Linh Quy Pháp Ấn 4-4-2023 Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng