1689 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ - Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-07-2023  
1690 Pháp Đàm NIKAYA - Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 07-08-2023  
1691 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 3 - Đây Là Mộng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1692 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 6- Kỹ Nữ Quyến Rũ Thánh Tăng & Trở Thành Ni La Hán ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2023  
1693 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 8 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-08-2023  
1694 Tinh Hoa NIKAYA - Tưởng Niệm Bậc Đạo Sư Tôn Kính ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-11-2023  
1695 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 4 ! Kinh Đại Bổn 1 - Trường Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-08-2023  
1696 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Hiền Trí Giải Cứu Thế Giới & Trình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023