NIKAYA Thiền Quán - Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn

Khoá Tu XGGD lần 5 (34) Linh Quy Pháp Ấn 12-8-2023

Lễ Cúng Dường Trai Tăng Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) 12-8-2023

Khoá Tu XGGD lần 5 (35) Linh Quy Pháp Ấn 11-8-2023