1681 Khất Thực Thiền Quán - Sanh Ra Để Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1682 Khất Thực Thiền Quán - Giải Thoát Trí 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-07-2023  
1683 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Sự Xuất Ly Khỏi Sắc. ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-08-2023  
1684 Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKAYA & Thiền Quán - Hãy Thương Mình Thật Nhiều ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2023  
1685 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 10-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2023  
1686 NIKAYA Thiền Quán - Hãy Thương Mình Thật Nhiều ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 09-08-2023  
1687 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 26 - Bảy Trí Về Thức ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, TPHCM 11-09-2023  
1688 NIKAYA Thiền Quán - Niềm Vui Cao Thượng & Pháp Đàm - Nắm Tay - Bàn Tay - Buông Tay ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2023