161 Hiệu Quả Tu Học NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-11-2022  
162 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 08-11-2022  
163 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-06-2022 - Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
164 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp lần thứ 8 ngày 12-6-2022 - Tâm Hiền Hoà Lắng Dịu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp ngày 12-06-2022  
165 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
166 Khoá Tu NIKAYAChùa Hoằng Pháp-Công Năng Sám Hối-Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì ? Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 12-06-2022  
167 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2 - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 29-01-2022  
168 Thiền Quán NIKAYA - ĐỨC THẾ TÔN ƠI ! Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm! 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-05-2022