1665 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 2 - Kinh Giáo Giới La Hầu La 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023  
1666 Khất Thực Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2023  
1667 Tinh Hoa NIKAYA - Thấy Đúng - Sống Đúng - Từ Bi - Hỷ Xả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2023  
1668 Xả Y - Hạ Sơn TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2023  
1669 NIKAYA Khất Thực Thiền Quán - Nùi Giẻ Rách TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-10-2023  
1670 NIKAYA Giảng Giải - Những Niềm Vui Thấp Hèn & Cao Thượng - Kinh Thanh Tịnh - Trường Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên -13-08-2023  
1671 Lễ Quy Y Tam Bảo & Cúng Dường Trai Tăng 1-9-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2023  
1672 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 4 ! Kinh Đại Bổn 1 - Trường Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-08-2023