1665 Soi Sáng NIKAYA - 5 Câu Hỏi Trọng Yếu Cho Người Phật Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19-12-2019  
1666 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
1667 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
1668 Đạo Tràng NIKAYA - Thiền Quán 32 Thể Trược ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-7-2019  
1669 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Như Lý Tác Ý 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-11-2019  
1670 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Như Lý Tác Ý 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-11-2019  
1671 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Kho Báu Tình Thương ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 30-12-2019  
1672 TINH HOA NIKAYA – TỨ THÁNH ĐẾ - CÁI GÌ LÀM MÌNH KHỔ ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoa Sơn tp Quảng Ngãi ngày 27-12-2019