1665 Trình Pháp NIKAYA - Thư Cảm Ơn Đức Phật 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-06-2023  
1666 Nhắc Nhở An Cư NIKAYA & 4 Dòng Thác Lũ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2023  
1667 NIKAYA Giảng Giải - 4 Dòng Thác Lũ 3 ( Bốn Ách ) - Dục - Hữu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2023  
1668 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bố Thí 1 - Năm Kết Quả & Phước Báu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-06-2023  
1669 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 35 - Quán Xét Thân Thể & Cảm Giác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1670 Pháp Đàm NIKAYA - Hiệu Quả & Lợi Ích Tu Học NIKAYA 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-09-2022  
1671 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Thoát Trí 7 - Tác Ý Hỷ Lạc Sơ Thiền ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-09-2022  
1672 NIKAYA Thiền Quán - Xả Bỏ Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 28/01/2023