1657 Tinh Hoa NIKAYA - Bản Ngã Là Xảo Trá Lừa Đảo - Rắn Độc Giết Người ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2023  
1658 Nếp Nhà NIKAYA 5 - Nghệ Thuật Chánh Niệm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1659 NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng?Công Năng & Tác Dụng Của Niệm Phật- Kinh MAHÀNÀMA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-08-2023  
1660 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 3 - Làm Sao Phá Thân Kiến 4 ? 5 Hạ Phần Kiết Sử ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-08-2023  
1661 Trình Pháp NIKAYA - Sau Khi Nhập Thất Bốn Tháng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-08-2023  
1662 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 10-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 10-08-2023  
1663 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 7 ! Kinh Đại Bổn 4 - Trường Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-08-2023  
1664 Pháp Đàm Nếp Nhà NIKAYA - Sáu Pháp Hoà Kính ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023