1657 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Đau Khổ * & Căn Bản Trí 2 - Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1658 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Bi Mẫn Hiền Trí. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1659 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tỳ Kheo Thời Đức Phật 5 - Mẫu Tử Tình Thâm TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-11-2023  
1660 NIKAYA Thiền Quán - Những Giây Phút Cuối Cùng Của Thế Tôn - Kinh Đại Bát Niết Bàn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-10-2023  
1661 NIKAYA Trình Pháp - Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2023  
1662 NIKAYA Thiền Quán - Linh Sơn Như Tại ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-05-2023 ( Khoá Tu Phật Đản 1 )  
1663 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Tu Có Chuyển Đổi Nghiệp Quả Không ? Nắm Muối & Dòng Sông ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Bửu Liên 07-05-2023  
1664 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-10-2023