1649 NIKAYA Thiền Quán - Bằng Tất Cả Tấm Lòng & Tình Thương Rộng Lớn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 05-08-2023  
1650 Thiền Biết Ơn NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1651 NIKAYA Thiền Quán -Quờ Quạng Giữa Trời Đêm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2023  
1652 Tinh Hoa NIKAYA - Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2023  
1653 Xả Y - Hạ Sơn TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2023  
1654 Khất Thực NIKAYA - Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn & Thối Lui TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-09-2023  
1655 Nếp Nhà NIKAYA 5 - Nghệ Thuật Chánh Niệm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-08-2023  
1656 Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKAYA & Thiền Quán - Hãy Thương Mình Thật Nhiều ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-09-2023