1633 Pháp Đàm NIKAYA - Giới Tử Chia Sẻ Cảm Xúc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 02-08-2023  
1634 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 32 - Người Xuất Gia Thương Giúp Tại Gia Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2023  
1635 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Xuất Ly Dục TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2023  
1636 Tính Hoa NIKAYA - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023  
1637 Kinh NIKAYA ( Tăng Chi Bộ 1 ) - Phẩm Hội Chúng - Sách Tấn Đạo Tràng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
1638 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Dạy Chọn Thầy Lựa Chỗ Tu & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2023  
1639 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian & Chia Sẻ Cảm Xúc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-09-2023  
1640 NIKAYA Thiền Quán - Với Ưa Thích & Trình Pháp TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023