1625 Khất Thực NIKAYA - Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn & Thối Lui TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-09-2023  
1626 Đảnh Lễ Tam Bảo & Thiền Quán NIKAYA - Xả Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
1627 Trình Pháp NIKAYA - Chiếc Lá Vàng Rơi 4 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-2023  
1628 Pháp Đàm NIKAYA - Kham Nhẫn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1629 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Về Suy Nghĩ * & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1630 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Xả Vô Lượng Tâm - Trích Quyển Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2023  
1631 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 22-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-03-2023  
1632 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Do Ai Làm Ra ? ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-09-2023