1625 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 11-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2023  
1626 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 1 -Thống Lãnh Địa Cầu Không Bằng 1/16 Quả Dự Lưu-Phá Thân Kiến? Kinh Sáu Sáu-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-08-2023  
1627 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 11 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2023  
1628 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-10-2023  
1629 Tinh Hoa NIKAYA - Bản Chất Cuộc Đời Là Trống Rỗng - Vòng Lẩn Quẩn - Trống Không ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-2023  
1630 Lễ Tiên Thường Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2023  
1631 Phám Đàm NNIKAYA - Thế Nào Là Lợi Mình & Lợi Người ? ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-09-2023  
1632 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chúng Ta Đang Bị Hại - Kinh Bông Hoa, Tương Ưng 3 TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023