1617 NIKAYA Thiền Quán - Tại Sao Chúng Ta Đi Tu? Liễu Tri Đau Khổ TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-10-2023  
1618 Kinh NIKKAYA - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 7 - Y Chỉ Thâm Ân & Chia Sẻ Cảm Xúc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-06-2023  
1619 NIKAYA Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi - Bài Kệ Thành Đạo Của Đức Phật ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-07-2023  
1620 Pháp Đàm NIKAYA - Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia 1? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 07-08-2023  
1621 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 4 - Hoàng Hậu Thành Thánh Lãnh Đạo Ni Đoàn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-06-2023  
1622 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 2 - Làm Sao Phá Thân Kiến 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-08-2023  
1623 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 11-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2023  
1624 Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Cảm Xúc Mừng Tuổi Đạo Thầy 3! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023