1617 20 Điều Hiếm Có Của Thế Tôn - Tụng Kinh NIKAYA Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-06-2023  
1618 Tinh Hoa NIKAYA - Nhắc Mẹ Tu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Diên Thọ 25-06-2023  
1619 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 5 - Chánh Cung Năm Lần bảy Lượt Xin Xuất Gia & Ni Đoàn Thành Lập ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2023  
1620 NIKAYA Giảng Giải - 4 Dòng Thác Lũ 4 ( Bốn Ách ) - Kiến Chấp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-06-2023  
1621 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 1 - Kẻ Khùng Thành Bậc Thánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-06-2023  
1622 Pháp Đàm NIKAYA - Oai Nghi Người Tu 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-11-2023  
1623 Pháp Đàm NIKAYA - Oai Nghi Người Tu 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-11-2023  
1624 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 29 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-10-2023