NIKAYA Chánh Quán Thọ Thực

Chùa Hoằng Pháp 2-7-2023

NIKAYA Đảnh lễ Trí Đức Như Lai

Linh Quy Pháp Ấn 30-5-2024