1609 Nếp Nhà NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí 3 - Dạy 5 Đứa Con Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1610 NIKAYA Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay ! Sự Sanh Già Bệnh Chết 11 ! Trình Tự Thuyết Pháp Của Chư Phật 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-08-2023  
1611 NIKAYA Thiền Quán - Vị Ngọt - Sự Nguy Hại & Xuất Ly Dục TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2023  
1612 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 3 - Đây Là Mộng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1613 Khất Thực Thiền Quán - Sanh Ra Để Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1614 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 6- Kỹ Nữ Quyến Rũ Thánh Tăng & Trở Thành Ni La Hán ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2023  
1615 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 1 -Thống Lãnh Địa Cầu Không Bằng 1/16 Quả Dự Lưu-Phá Thân Kiến? Kinh Sáu Sáu-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-08-2023  
1616 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 2 - Làm Sao Phá Thân Kiến 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-08-2023