1609 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 9 - Vì Con Gái Chết Mà Chứng Quả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-07-2023  
1610 Trả Bài & Soi Sáng NIKAYA Tham Sân Si Ở Đâu ? Làm Sao Đoạn Tận ? Thế Nào Là Thân Kiến ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
1611 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Tâm Như Cái Quạt - Như Máy Điều Hoà ĐĐ.Thích Minh Thành  
1612 Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Sám Hối Diệt Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 01-07-2023  
1613 NIKAYA Giảng Giải - 4 Dòng Thác Lũ 8 ( Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu) - Vô Minh 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-06-2023  
1614 Tụng Tinh Hoa NIKAYA - Giải Thoát Trí & Thiền Quán Tâm Xả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-06-2023  
1615 Tụng Pháp Bảo NIKAYA & Bài Dạy Con ( Cửa Vào Bất Tử ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2023  
1616 Tinh Hoa NIKAYA - Lợi Ích Của Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023