1601 NIKAYA Thiền Quán - Bất Tịnh - 32 Thể Trược - Xác Chết & Trải Tâm Từ Rộng Lớn ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-02-2023  
1602 Trả Bài & Soi Sáng NIKAYA Tham Sân Si Ở Đâu ? Làm Sao Đoạn Tận ? Thế Nào Là Thân Kiến ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
1603 NIKAYA Thiền Quán - Ân Đức Vĩ Đại Của Phật 3 & Bốn Dòng Thác Lũ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-06-2023  
1604 NIKAYA Thiền Quán - Quờ Quạng Giữa Trời Đêm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-06-2023  
1605 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Phép Mầu Huyễn Thuật Của Phật ? Thế Nào Là Tin Đúng ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 07-05-2023  
1606 Tính Hoa NIKAYA - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023  
1607 NIKAYA Thiền Quán - Xả Bỏ Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 28/01/2023  
1608 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 22-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-03-2023