1601 NIKAYA Khất Thực - Những Ví Dụ Về Dục - Vui Ít Khổ Nhiều ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2023  
1602 Pháp Đàm NIKAYA - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023  
1603 Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA - 10 Giới Sa Di & Lợi Ích Của Việc Giữ Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-09-2023  
1604 NIKAYA Thiền Quán - Sợ Hãi Tham Dục TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-10-2023  
1605 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
1606 NIKAYA Thiền Quán - Giải Thoát Trí 3 - Đây Là Mộng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1607 Khất Thực Thiền Quán - Sanh Ra Để Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-07-2023  
1608 Nếp Nhà NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí 3 - Dạy 5 Đứa Con Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023