1601 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1602 Tinh Hoa NIKAYA- Xấu Hổ- Lo Lắng & Sợ Hãi ( TÀM QUÝ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1603 Pháp Đàm NIKAYA - Kham Nhẫn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1604 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Thoát Trí - Tọa Thiền & Thanh Quy Đạo Tràng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1605 Tóm Tắt Ngũ Uẩn 35 - Trình Pháp NIKAYA Ước Muốn Sắc Bén Tăng Thượng Giới Học - Tâm Học - Tuệ Học TT.THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 01-2024  
1606 NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 9 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1607 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Là Gì ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
1608 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Vui Tràn Thế Giới. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024