1601 Tính Hoa NIKAYA - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023  
1602 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ - Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-07-2023  
1603 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 33 - Không Biết Đủ Với Thiện Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-07-2023  
1604 Nếp Nhà NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí 3 - Dạy 5 Đứa Con Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1605 Pháp Đàm NIKAYA - Giới Tử Chia Sẻ Cảm Xúc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 02-08-2023  
1606 NIKAYA Thiền Quán - Nhìn Ra Thực Trạng Đau Lòng 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1607 Thiền Biết Ơn NIKAYA 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023  
1608 Thiền Biết Ơn NIKAYA 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2023