1593 Pháp Đàm NIKAYA - Người Mù & Người Sáng Mắt Dọn Rác - Ai Dễ Ai Khó ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2023  
1594 Khất Thực Thiền Quán - Giải Thoát Trí 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-07-2023  
1595 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Bước Đầu & Bước Cuối Đường Tu- Cuộc Đối Thoại Tôn Giả Câu Hy La & Ngài Xá Lợi Phất ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-05-2023  
1596 NIKAYA Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh & Tham Ái - Kinh Tứ Niệm Xứ ( Thân - Thọ - Tâm ) TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023  
1597 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Công Đức Bố Thí TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
1598 NIKAYA Khất Thực - Những Ví Dụ Về Dục - Vui Ít Khổ Nhiều ĐĐ.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2023  
1599 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 23 - Bảy Trí Về Tưởng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-09-2023  
1600 Tinh Hoa NIKAYA - Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn 2! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, Quận Bình Thạnh, TPHCM 27-08-2023