1593 Trùng Tuyên Thánh Điển NIKAYA 11-8-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 11-08-2023  
1594 NIKAYA Thiền Quán - Thánh Vật Non Thiêng & Xả Y Hạ Sơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2023  
1595 Lễ Cúng Dường Trai Tăng Phật Tử Diệu Hiền ( Bà Năm ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 12-08-2023  
1596 Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Hỷ Lạc Ly Tham & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 13-08-2023  
1597 Khất Thực Thiền Quán - Giữ Tâm Ban Đầu - Gìn Hạnh Khất Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 13-08-2023  
1598 NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng?Công Năng & Tác Dụng Của Niệm Phật- Kinh MAHÀNÀMA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-08-2023  
1599 Pháp Đàm NIKAYA - Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 07-08-2023  
1600 NIKAYA Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023