ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

Soi Sáng 80 - Trung Đạo

Chùa Linh Sơn - Nha Trang