NIKAYA Thiền Quán Đôi Mắt

Linh Quy Pháp Ấn 24-5-2023

Tinh Hoa NIKAYA - Trong Ngoài Ô Nhiễm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/12/2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nội Soi Tự Thân

Chùa Thiên Phú - Nha Trang ngày 18-09-2018