9 Chương Chín Pháp-Phẩm Chỗ Cư Trú các Hữu Tình - tiếp theo  
10 Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 1  
11 Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 2  
12 Chương Chín Pháp-Phẩm Đại Phẩm 3  
13 Chương Chín Pháp-Phẩm Pancala_An Ổn_Niệm Xứ  
14 Chương Mười Pháp-Phẩm Lợi Ích  
15 Chương Mười Pháp-Phẩm Hộ Trì  
16 Chương Mười Pháp-Phẩm Hộ Trì - tiếp theo