9 Đại Phẩm 3  
10 Phẩm 7-8  
11 Phẩm 9-10-11-12  
12 Bảy Pháp-Phẩm 1-2  
13 Bảy Pháp-Phẩm 3  
14 Bảy Pháp-Phẩm 4  
15 Bảy Pháp-Phẩm Đại tế đàn  
16 Bảy Pháp-Phẩm Đại tế đàn - tiếp theo