9 Đại phẩm 1  
10 Đại phẩm 2  
11 Đại phẩm 3  
12 Phẩm bậc chân nhân  
13 Phẩm ô uế  
14 Phẩm diệu hạnh-Phẩm nghiệp  
15 Phẩm sợ hãi phạm tội  
16 Phẩm thắng trí-Phẩm nghiệp đạo-Phẩm thẩm