9 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người Ngu_Người Đóng Xe  
10 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người  
11 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sứ Giả Của Trời  
12 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Nhỏ_Các Bà La Môn  
13 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Các Bà La Môn - tiếp theo  
14 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 1  
15 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 2  
16 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 3