9 C3-Tương Ưng Niệm Xứ-Phẩm 1 Ambapali  
10 C3-Tương Ưng Niệm Xứ-Phẩm 2 Dananda  
11 C3-Tương Ưng Niệm Xứ-Phẩm 3-4  
12 C3-Tương Ưng Niệm Xứ-Phẩm 5-10  
13 C4-Tương Ưng Căn-Phẩm 1-2  
14 C4-Tương Ưng Căn-Phẩm 3-4  
15 C4-Tương Ưng Căn-Phẩm 5-6  
16 C4-Tương Ưng Căn-Phẩm 7-17