9 Phần 3-Phẩm 3 Gia Chủ  
10 Phần 3-Phẩm 4 Devadaha-Phẩm 5 Mới và Cũ  
11 Phần 4-Phẩm 1 Duyệt Hỷ Tiêu Tận-Phẩm 2 Sáu Mươi Lược Thuyết  
12 Phần 4-Phẩm 3 Biến  
13 Phần 4-Phẩm 4 Rắn Độc 1  
14 Phần 4-Phẩm 4 Rắn Độc 2  
15 Phần 4-Phẩm 4 Rắn Độc 3  
16 Phần 4-Phẩm 4 Rắn Độc 3