9 C4 Tương Ưng Ác Ma-Phẩm Thứ Nhất-Thứ Hai  
10 C4 Tương Ưng Ác Ma-Phẩm Thứ Ba  
11 C5 Tương Ưng Tỳ Kheo Ni  
12 C6 Tương Ưng Phạm Thiên-Phẩm Thứ Nhất  
13 C6 Tương Ưng Phạm Thiên-Phẩm Thứ Hai  
14 C7 Tương Ưng Bà La Môn-Phẩm A La Hán  
15 C7 Tương Ưng Bà La Môn-Phẩm Cư Sĩ  
16 C8 Tương Ưng-Phẩm Trưởng Lão Vangisa