9 Soi Sáng NIKAYA _ Ý Căn- Pháp Trần- Ý Thức ? _ Lợi Ích Của Sám Hối Diệt Ngã ? _ Văn Tư Tu ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/03/2021 tại Chùa Bửu Liên  
10 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 _ QUÁN VÔ THƯỜNG - LY THAM - ĐOẠN DIỆT - TỪ BỎ 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 17/01/2021  
11 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - QUÁN VÔ THƯỜNG - LY THAM - ĐOẠN DIỆT - TỪ BỎ 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 17/01/2021  
12 Tinh Hoa NIKAYA – Chánh Pháp Khó Nghe ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 11-10-2020  
13 Pháp Đàm NIKAYA - Giá Trị Sám Hối Và 4 Thức Ăn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 20-09-2020  
14 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - Không Buông Lung Phóng Dật 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 20-09-2020  
15 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/02/2021  
16 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - BỐN KHỔ ÁCH ĐÈ NẶNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 17/01/2021.