9 Chánh Quán Thọ Thực TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 01-12-2023  
10 Đọc Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA & Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
11 Pháp Đàm NIKAYA - Công Năng Cảm Giác Toàn Thân - Nhìn Lại Lỗi Mình & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
12 NIKAYA Thiền Quán Tâm Từ & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
13 Tinh Hoa NIKAYA - Tội Ác Của Tham Sân Si TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
14 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Như Gió - Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
15 Hướng Dẫn Nhận Diện 5 Uẩn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
16 Tinh Hoa NIKAYA - Chánh Kiến Là Gì ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023