9 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Sao Để Ra Khỏi Tham Sân Si 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tuệ Giác Viên - Chùa Đa Bảo 26-06-2023  
10 Trả Bài & Soi Sáng NIKAYA Tham Sân Si Ở Đâu ? Làm Sao Đoạn Tận ? Thế Nào Là Thân Kiến ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
11 NIKAYA Chánh Quán Thọ Thực ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
12 Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền & Sám Hối Diệt Ngã NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
13 Trình Pháp NIKAYA - Giận Làm Chi ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
14 Đảnh Lễ Tam Bảo & Thiền Quán NIKAYA - Xả Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
15 Hành Thiền & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 01-07-2023  
16 Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Sám Hối Diệt Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 01-07-2023