9 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-06-2022  
10 NIKAYA Thiền Quán - Quán Thân Tâm Bất Tịnh - Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-06-2022  
11 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ Ơn Thầy 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-06-2022  
12 Tinh Hoa NIKAYA - Ơn Mẹ - Ơn Thầy ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2022  
13 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
14 Trình Pháp NIKAYA - Làm Sao Tẩy Sạch Tâm Cấu Nhiễm A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 13-03-2022  
15 NIKAYA Thiền Quán - Quán Thân Tâm Bất Tịnh - Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-06-2022  
16 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 18 - Tóm Tắt Thánh Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-06-2022