1585 Lễ Quy Y Tam Bảo - Chùa Bửu Liên ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 03-06-2023  
1586 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Đản Sanh Như Thế Nào 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-05-2023  
1587 Pháp Đàm NIKAYA - Phản Tỉnh Ba Nghiệp 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-09-2023  
1588 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Như Nước TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-11-2023  
1589 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chấp Thủ & Cái Bị Chấp Thủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2023  
1590 Nếp Nhà NIKAYA - Cách Diệt Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2023  
1591 NIKAYA Trình Pháp - Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2023  
1592 NIKAYA Giảng Giải-Chỉ Cần Tin Tưởng-ThươngMến Phật Tất Cả Đều Hướng Đến ThiênGiới? !Kinh Ví Dụ Con Rắn 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 01/2023