Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 1

Chùa Hòa Khánh 8-11-2022

Tinh Hoa NIKAYA - Tập Tâm Hỷ Xả 2

Chùa Bửu Liên 8-11-2022