1449 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 1 - Kẻ Khùng Thành Bậc Thánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-06-2023  
1450 Lễ Cúng Dường Trai Tăng 19-6-2023 - Đức Phật Dạy Cách Tu Cho 2 Cụ 120 Tuổi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-06-2023  
1451 Tinh Hoa NIKAYA - Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền ! 2 - Trách Ai ? Phóng Dật & Nỗi Khổ Trong Địa Ngục ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2023  
1452 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 9 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023  
1453 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 23 - Phật Dạy Cách Làm Dâu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 31-03-2023  
1454 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 13 - Tám Điều Nên Tránh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023  
1455 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 5 - Chánh Cung Năm Lần bảy Lượt Xin Xuất Gia & Ni Đoàn Thành Lập ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2023  
1456 Tinh Hoa NIKAYA - Tu PHƯỚC Như Thế Nào ? Tu HUỆ Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023