1449 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
1450 Pháp Đàm NIKAYA - Oai Nghi Người Tu 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-11-2023  
1451 NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Sao Để Không Thành Vô Dụng ? Tiểu Kinh Xóm Ngựa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - TPHCM 13-02-2023  
1452 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
1453 Trình Pháp - Nội Xúc-Ngoại Xúc - Ngũ Uẩn Trong Đám Cưới ? Ai Là Người Thân ? Mái Ấm NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 05-11-2022  
1454 Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền & Sám Hối Diệt Ngã NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
1455 NIKAYA Thiền Quán & Trình Pháp - BUÔNG GÁNH NẶNG XUỐNG 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-07-2023  
1456 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhân Quả Của Sát Sanh - Quả Dị Thục Của Nghiệp ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phú Đức 25-06-2023