1441 Pháp Đàm NIKAYA - Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-03-2023  
1442 NIKAYA Thiền Quán-Vòng Quay Sống Chết Hiểm Nguy! Ma Trận Bát Tà Trùng Trùng! Trí Tế Nhị Tối Thượng! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 12-11-2022  
1443 Pháp Đàm NIKAYA - Đức Phật Có Biết Tương Lai ? Thiết Thực Hiện Tại- Có Hiệu Quả Tức Thì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 31-03-2023  
1444 Pháp Đàm & Giảng Giải NIKAYA - Thiện & Bất Thiện? 1 Tội Phước? Đen Trắng? Nên Không Nên? Thánh Phàm? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 02-04-2023  
1445 Sinh Viên Cúng Dường & Thực Tập Thiền Biết Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 07/01/2023  
1446 Tinh Hoa NIKAYA - Nhắc Mẹ Tu ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Diên Thọ 25-06-2023  
1447 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Lại Sự Tu Học Của Mình ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-03-2023  
1448 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Nghiệp & Quả Báo 22-Giải Mã Tướng Trạng Thế Giới-Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-03-2023