1433 NIKAYA Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023  
1434 NIKAYA Khất Thực Thiền Quán - Ba Canh Chứng Ba Minh - Bồ Tát Thành Tựu Chánh Đẳng Giác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-05-2023  
1435 Tinh Hoa NIKAYA - Phá Chấp Thọ Thủ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-05-2023  
1436 NIKAYA Thiền Quán - Với Ưa Thích & Trình Pháp TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
1437 Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
1438 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - Bài 31 - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-11-2022  
1439 Tinh Hoa NIKAYA-Hướng Dẫn 3 Pháp & Nhận Diện 5 Uẩn-Tầm Quan Trọng Của Sự Soi Xét Thân Tâm Chính Xác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-09-2022  
1440 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-07-2023