1433 NIKAYA Thiền Quán - Đôi Mắt ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-05-2023  
1434 Kinh NIKAYA KANDARAKA Giảng Giải 1 - Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-04-2023  
1435 NIKAYA Giảng Giải - Thiện & Bất Thiện 2 - Tứ Nhiếp Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 02-04-2023  
1436 Trùng Tuyên Thánh Pháp NIKAYA 01-04-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2023  
1437 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 19 - Trí Tuệ Cảm Xúc 3 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 10-04-2023  
1438 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 20 - Trí Tuệ Cảm Xúc 4 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 10-04-2023  
1439 NIKAYA Giảng Giải- Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 1-Trung Bộ III Bài 118-Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời 2 ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Trung Cấp Phật Giáo TPHCM 11-04-2023  
1440 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 9 - Những Lợi Ích - Thù Thắng - Khi Tu Học Pháp Phật Nguyên Chất 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh, Quận Bình Thạnh, TPHCM - 14-04-2023