1425 NIKAYA Thiền Quán Về Mẹ 2 - Cách Dạy Con ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2023  
1426 Thiền Quán NIKAYA - Đánh Thức Tâm Mê - Nhìn Thấu Luân Hồi 3 & Trình Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-07-2023  
1427 Trình Pháp NIKAYA - Tập Nhận Ra Lỗi Mình - Để Không Gây Đau Khổ - Cho Những Người Xung Quanh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2022  
1428 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
1429 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
1430 Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-09-2023  
1431 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Giết Tâm ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1432 NIKAYA Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu XGGD lần 5- Linh Quy Pháp Ấn 08-08-2023